LỄ KÍNH THÁNH TỔ GIUSE TRẦN VĂN TUẤN

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2019

 • 15h00: Chuông báo
 • 15h30: Chuông nguyện kinh, cha xứ đặt Thánh Thể chầu
 • 15h30 – 16h00: Giáo khu May
 • 16h00 – 16h30: Giáo khu Đông
 • 16h30 – 17h00: Giáo khu Nam
 • 17h15: Rước kiệu Thánh tổ và kiệu thánh cốt của Người.

* Các đoàn hội phục vụ các cuộc rước và thánh lễ.

* Các cụ cố: Tiếp đón quý cha, quý thầy

* Ban ơn gọi: tiếp đón quý dì

* Hội gia trưởng: coi xe quý cha, quý khách.

 • Các khu, các Dong, các gia đình dựng đèn, kéo cờ mừng lễ thánh tổ.
 • Cờ đầu: Khu May; Trống tiền: Khu Đông; Trống hậu: Khu Nam
 • 3 cụ cầm Thánh Giá Nến Cao: Ông cố Tỵ, ô. cố Quý, ô. trùm Bình

LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI TÔ

           (QUAN THẦY THIẾU NHI THÁNH THỂ)

 • 3 khu trang trí 3 trạm chầu.
 • 3 ông trưởng khu + bố giới trẻ cầm phong ru.
 • Hội Nam nhạc trải vải đường kiệu Thánh Thể.

*  Các Hội Đoàn, quý chức, quý vị được phân công  phần việc  xin được phục vụ nhiệt tình, hăng say hết mình trong tinh thần phục vụ vì Chúa Kitô.

                                                             BAN THƯỜNG VỤ

                                                                  Giuse Trần Công Đoàn