Mục tiêu cuộc đời và sứ mạng của thánh Inhaxiô là làm cho Vinh Danh Chúa hơn. Phương châm sống này đã giúp cho nhiều người đạt đến cùng đích đời họ nhờ “Linh thao.” Cũng như thể lý cần những bài tập thể thao để cho thể xác cường tráng, thì linh hồn cũng cần những bài “thao luyện” để cho tinh thần vững mạnh. Qua Linh thao, nhiều bài tập thiêng liêng sẽ giúp thao viên chuẩn bị, sửa soạn đời mình để tìm kiếm và nhận ra Thánh Ý Chúa. Nói khác đi, Linh thao giúp thao viên bước theo Đức Kitô sát gót hơn.

Trong cầu nguyện và sự đồng hành của người cho Linh thao, thao viên “tìm kiếm và nhận ra Thánh Ý Chúa.” Đó là kinh nghiệm nền tảng và nhất quyết cho cuộc đời thao viên.

Chính Inhaxiô đã có kinh nghiệm này khi ở Manresa, Tây Ban Nha; thậm chí trong những năm tháng cuối đời ở Rôma, ngài vẫn hoàn thiện kinh nghiệm này nhằm mưu ích cho tha nhân.

Linh thao bắt đầu với chân lý vĩnh hằng, sự sáng tạo, tội lỗi, ơn cứu độ và những ơn soi sáng khác để mời gọi thao viên suy xét lại đời mình. Theo đó, hành trình đào sâu để hiểu biết về Đức Kitô hơn, nhờ đó yêu mến và phụng sự Thiên Chúa tốt hơn. Thao viên còn chiêm ngắm các mầu nhiệm cuộc đời Đức Kitô, cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Đỉnh cao là bài chiêm niệm để đạt được Tình Yêu ở cuối cuộc Thao luyện.

Linh thao là trường học tình yêu, là bước khởi đầu đi vào chân lý và sự khiêm tốn trong việc bỏ mình để tín trung với Đức Kitô – Vị Vua Hằng Sống, để gia nhập vào việc phụng sự Ngài.

Phản tỉnh

  1. Như thánh Inhaxiô, bạn có đọc và cầu nguyện với Tin Mừng thường xuyên không?
  2. Bạn đã nhận ra mục đích sống của cuộc đời mình chưa? Làm thế nào để nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình?
  3. Bạn có tiếp tục lưu tâm tới những chuyển động khác nhau nơi nội tâm và nhờ người có kinh nghiệm để khám phá thánh ý Chúa không?

Trực giác Inhaxiô

“Linh thao chứa đựng tất cả những gì tôi cho là tốt đẹp trên đời này. Nó là phương tiện tốt nhất mà tôi biết, vừa cho sự thăng tiến của một người khi đem lại những ích lợi, vừa nâng đỡ anh ta trong việc giúp người khác.” (Thư thánh Inhaxiô gởi tiến sĩ Miona, 16.11.1536)

Suy gẫm với Lời Chúa

Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà Cha con sao? ” (Lc 2,49)

Audio: Linh Thao – Trường Dạy Cầu Nguyện và Nhận Định

(nguồn: “Following In The Way Of The Pilgrim”- Fr. Antonio Betancor, S.J., NXB Gujarat Sahitya Prakash, Ấn Độ)