Ban quản giáo giáo xứ vừa qua đã nhận được tấm lòng hảo tâm của quý vị ủng hộ tiền để mua ghế ngồi sinh hoạt cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.

Nguyện xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse quan thầy và Thánh Tổ quê hương Giuse Trần Văn Tuấn tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý vị và gia đình, xin quý vị tiếp tục đồng hành, động viên các em thiếu nhi trong giáo xứ, giúp các em thăng tiến trên con đường đức tin và học thức.

DANH SÁCH QUÝ VỊ ỦNG HỘ MUA GHẾ NGỒI SINH HOẠT
CHO THIẾU NHI GIÁO XỨ NAM ĐIỀN –  NĂM 2021
STT QUÝ DANH SỐ TIỀN  GHI CHÚ
1 Ông bà trùm Quý 500.000  
2 Ông bà trưởng Vang 1.000.000  
3 Anh chị Phượng Tuyết 1.000.000  
4 Anh Toàn (Tuyển) 1.000.000  
5 Bà quản Thủy 1.000.000  
6 Ông quản Tuyển 1.000.000  
7 Ẩn danh 500.000  
8 Ẩn danh 1.000.000  
9 Anh chị Tài (Trọng) 200.000  
10 Anh Hiếu (Hùng) 200.000  
11 Anh Duy (Hiểu) 200.000  
12 Anh Trung 200.000 Xứ Phú Thọ
13 Anh Minh (Hậu) 200.000  
14 Anh Điện (Đoàn) 200.000  
15 Anh Quang (Đoàn) 200.000  
16 Anh Dương (Hiểu) 200.000  
17 Chị Lan (Hùng) 200.000  
18 Chị Ngọt (Tĩnh) 100.000  
19 Anh chị Nghinh Hoài 200.000  
20 Bà Nhụ (Việt) 200.000  
21 Anh chị Tiến Lĩnh 200.000  
22 Ông bà trưởng Mãn 300.000  
23 Anh chị  Tuần Ngát 200.000  
24 Anh chị Năng Tươi 200.000  
25 Anh chị Bắc 200.000  
26 Anh chị Chinh Hiền 200.000  
27 Anh chị Cương Thiêng 200.000  
28 Anh chị Định (Lương) 100.000  
29 Anh chị Chung (Bình) 200.000  
30 Anh Thành Huệ 200.000  
31 Anh chị Đại Ngoan 200.000  
32 Anh chị Vũ Đào 200.000  
33 Anh chị Tứ Hương 200.000  
34 Anh chị Hoan (Rược) 200.000  
35 Anh chị Trường Nhung 200.000  
36 Anh chị Huy Hồng 350.000  
37 Anh chị Chí Loan 200.000  
38 Anh chị Nhật (Kiên) 200.000  
39 Ông trưởng Lịch 200.000  
40 Anh Cầu (Luận) 100.000  
41 Anh Khương (Năm) 200.000  
42 Anh chị  Hưng (Hòa) 100.000  
43 Anh chị Yên Ngát 200.000  
44 Anh chị Tập Thơm 200.000  
45 Anh chị Thế (Bình) 200.000  
46 Anh chị Bạo (Khoan) 100.000  
47 Anh chị Tiên Lĩnh 100.000  
48 Anh Tưởng (Khâm) 100.000  
49 Anh Trường (Tình) 100.000  
50 Anh chị Đặng (Đoàn) 100.000  
51 Anh chị Thạng 200.000  
52 Anh chị Châu Tuyết 200.000  
53 Anh chị Đang 500.000  
54 Anh chị Hoan Nga 1.000.000  
55 Anh Tưởng 250.000 Phú Nhai
56 Anh Tuy 250.000 Thất Sự
57 Anh chị Hiệu Mai 500.000  
58 Anh chị Bằng (Bình) 200.000  
59 Anh chị Hiệp Gấm 200.000  
60 Anh chị Sự Láng 300.000  
61 Anh chị Ân Tươi 200.000  
62 Ông bà Cải 300.000  
63 Anh chị Nhân (Cải) 200.000  
64 Anh chị Hợp Kiều 200.000  
65 Anh chị Tây Loan 200.000  
66 Anh chị Thủy Lành 500.000  
67 Anh Tuấn (An) 500.000  
68 Anh chị Tân Tươi 500.000  
69 Anh chị Thái (Hoàng) 1.000.000  
  TỔNG CỘNG: 22.050.000  

Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.

Ngày 13 tháng 01 năm 2021

        T/M BAN QUẢN GIÁO

      Giuse Trần Văn Tuyển

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here